Villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Följande villkor gäller för de webbsidor som ägs av DJPRO.se och dess varumärken. DJPRO.se webbsidor skyddas av tillämplig upphovsrättslagstiftning och internationella fördrag. Information på DJPRO.se webbsidor, i form av exempelvis text, presentationer, grafiska illustrationer, bilder och ljud, får inte, om inte annat särskilt anges, återges, överföras, spridas eller lagras utan föregående av skriftligt tillstånd från DJPRO.se.

Det är uttryckligen förbjudet att kopiera och/eller ändra innehållet på DJPRO.se webbsidor. De namn och symboler på DJPRO.se webbsidor som betecknar DJPRO.se produkter och tjänster är varumärken som tillhör DJPRO.se eller dess leverantörer. DJPRO.se webbsidor tillhandahålls i befintligt skick. DJPRO.se lämnar inga garantier med avseende på korrekthet, tillförlitlighet, fullständighet eller aktualitet hos det material som presenteras på DJPRO.se.

DJPRO.se ansvarar inte för skada eller förlust, oavsett om den är direkt, indirekt, en specialskada, en följdskada, eller annan skada eller förlust, som orsakas av material som finns på DJPRO.se webbsidor eller av modifierat sådant material, eller för skada som orsakas av att sidorna inte är användbara eller åtkomliga.

DJPRO.se förbehåller sig rätten att efter egen bedömning revidera DJPRO.se webbsidor eller göra dem oåtkomliga. DJPRO.se ansvarar inte för sidor som är åtkomliga via länkar på DJPRO.se webbsidor, eller för information på sådana länkade sidor.

[wc_spacing size="40px"]

HYRESVILLKOR

BOKNINGSFÖRFRÅGAN

Bokningsförfrågan är inte bindande förrän båda parter bekräftat och DJPRO.se har skickat en bokningsbekräftelse (se bokningar). Kunden fyller i hyresförfrågan via formulär på hemsidan, varpå DJPRO.se kontrollerar tillgänglighet och därefter återkommer till kunden med offert eller bokningsbekräftelse enligt gemensam muntlig eller skriftlig överrenskommelse.

BOKNINGAR

Inbokad utrustning, med eller utan DJ, är bindande efter att DJPRO.se eller dess leverantörer har bekräftat bokningen muntligt eller skriftligt. För samtliga bokningar skall full betalning alltid vara arrangören tillhanda före spelstart (se priser), om ej annat avtalats.

AVBOKNINGAR

Kostnadsfri ändring eller avbokning kan ske upp till 10 dagar före leveransdatum. Därefter är samtliga bekräftade bokningar bindande och full debitering kommer att ske. Återbetalning av redan erlagd inbetalning vid avbokning upp till 10 dagar innan leverans medges ej. Avbokning skall alltid ske skriftligen och är leveransen anses som avbokad först efter att både kund och DJPRO.se skriftligen bekräftat denna.

PRISER

Samtliga angivna priser på våra uthyrningssidor, bokningsbekräftelser, kontrakt m.m. är pris per dygn och är inklusive 25% moms. Vid offerering av större hyror alternativt specialprodukter anges priserna i offerten inklusive 25% moms (med tillhörande offertvillkor). Om produkten/erna är bokad/e för flera dygn anges det totala priset i bokningsbekräftelsen. Avbokning inom 10 dagar innan leverans debiteras med 100% av hyresbeloppet.

Alla angivna priser på våra uthyrningssidor är inklusive 25% moms och per styck om inget annat anges.

BETALNING

Betalning skall alltid ske i förskott om ej annat avtalats, och betalningen skall vara DJPRO.se tillhanda enligt förfallodatum på utskickad faktura, därefter tillkommer lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta. Betalning kan i vissa fall ske mot kontantfaktura, dock senast innan spelstart och om detta har överenskommits skriftligen. Lägsta faktureringsbelopp är f.n. 500:- ex. moms. Bokning online, via e-post eller telefon är bindande efter att DJPRO.se bekräftat bokningen.

TIDER

Vid bokningar där DJ ingår erhåller kunden 4 timmar effektiv speltid från planerad spelstart, dock senast till kl.02:00. Speltid utöver dessa 4 timmar samt speltid efter kl.02:00 debiteras per påbörjad timme enligt gällande prislista. Vid förseningar av spelstart på grund av omständigheter som DJPRO.se ej råder över, t.ex en middag som drar ut på tiden, kommer att räknas in i den effektiva speltiden. Kunden ansvarar själv för hur de bokade timmarna disponeras. Tid för riggning och rivning av utrustning räknas ej in i speltiden.

RESOR 

Om spelning sker på annan ort än utgångspunkt för DJPRO.se då flyg eller tåg används, så har vi möjlighet att på DJPRO.se kunds räkning hyra anläggning på orten för er tillställning. Alla resekostnader, logi och övriga kostnader betalas av dig som kund. Vid transport med bil inom bokningsområdet ingår 50km, dvs upp till 25km tur och retur beräknat från DJPRO.se utgångspunkt. Avstånd utöver detta tillkommer en avgift på 30kr/mil. Ev trängselskatt betalas av kunden.

§1. ÄGARE

Utrustningen tillhör Uthyraren. Hyresmannen får därför ej låna ut, sälja, pantsätta, uthyra, överlåta eller medföra utrustningen utomlands utan DJPRO.se skriftliga medgivande. Hyr Hyresmannen ut utrustningen utan skriftlig tillåtelse av DJPRO.se äger DJPRO.se rätt att debitera ytterligare hyra enligt gällande taxa, alternativt enligt av Hyresmannen debiterad hyressumma gentemot tredje part. Överträdelse kommer omgående att polisanmälas. I händelse av rättslig åtgärd mot hyresman som kan inverka på DJPRO.se rätt skall DJPRO.se omgående meddelas och detta kontrakt företas för utmätningsman eller konkursförvaltare. DJPRO.se är berättigat att med skälig varsel få tillträde till utrustningen för service, inspektion, utbyte eller återtagande av denna.

§2. HYRA

Hyra debiteras enligt punkten “PRISER” samt räknas från och med den tid utrustningen lämnas ut från DJPRO.se eller dess leverantörer till och med den tid utrustningen återlämnas. Hyra debiteras hyresmannen per påbörjat kalenderdygn. Hyran skall alltid erläggas i förskott och kvitto på inbetalning skall medtagas vid avhämtning om inte särskilt avtal träffas härom. För söndagar debiteras ingen extra dygnshyra.

§3. UPPKOPPLING

Hyresmannen ansvarar för att utrustningen monteras, installeras och sköts på ett riktigt sätt samt att denna är lämpad för användandet. DJPRO.se ansvarar ej för fel eller skador på utrustningen eller person, förorsakade av felaktigheter i användningslokalens elsystem, felaktig av hyresmannen gjord installation eller anslutning till såväl nätspänning som till annan utrustning som ej hyrt ut eller godkänts av DJPRO.se. Om tvistemål uppstår angående installationen skall hyresmannen snarast kontakta DJPRO.se för rådgivning. Mot ersättning kan DJPRO.se även transportera och installera utrustningen på plats.

§4. SKADA 

Hyresmannen ansvarar under hela hyrestiden för skador på utrustningen som uppkommer vid transport eller genom brand, skadegörelse, vanvård eller felkoppling utförd av annan än DJPRO.se eller av DJPRO.se auktoriserad person. Hyresmannen ansvarar vidare för skada på annan apparatur som kopplats till utrustningen eller om sådan skulle skada utrustningen samt vid person- eller annan sakskada. Hyresmannen äger ej rätt, även om han är tekniskt kunnig, att göra ingrepp i utrustningen eller låta annan än av DJPRO.se auktoriserad person utföra reparationer av denna. Har till följd av åtgärd från hyresmannens sida fel uppstått på utrustningen är DJPRO.se ej skyldiga att i utbyte ställa annan felfri utrustning till förfogande eller att reparera utrustningen utan att hyresmannen erlägger ersättning härför. Hyresmannen ansvarar helt och fullt för hyrd utrustning och ska sörja för att undvika materiella skador och stöld. Fel betingade av elsystem eller annan kringutrustning står hyresmannen för. Dolda fel och sådant som kan anses vara fel vid uthämtningen ansvarar uthyraren för.

§5. DRIFTSAVBROTT

DJPRO.se ansvarar för att utrustningen är funktionsduglig under hyrestiden, dock med undantag för de situationer som nämnts i §3 och §4 ovan. Uppstår fel på utrustningen skall detta omedelbart anmälas till DJPRO.se. DJPRO.se skall därmed antingen skyndsamt reparera utrustningen eller ersätta den med annan av likvärdig typ och modell som DJPRO.se för tillfället har tillgänglig. För sådan ersättningsutrustning gäller vad som stadgats i detta avtal. Avdrag på hyreskostnad utgår endast för den tid utrustningen inte varit funktionsduglig. DJPRO.se fritar sig från ansvar för olägenheter eller kostnader som kan uppstå för hyresmannen p.g.a. av materialfel på utrustningen eller omständigheter som DJPRO.se ej råder över.

§6. STÖLD

Utrustningen räknas som mycket stöldbegärlig. Hyresmannen förbinder sig därför att hålla utrustningen under uppsikt under det att den används samt att förvara den i låst utrymme, helst larmat utrymme, när den ej är i bruk. Utrustningen får under inga omständigheter förvaras i fordon annat än under transport. Skulle trots dessa åtgärder förlust uppstå är hyresmannen skyldig att omgående göra polisanmälan samt underrätta DJPRO.se om det inträffade. Vid förlust av hyresutrustning kommer det faktiska varuvärdet att debiteras hyresmannen.

§7. RADIO

Vid hyra av radiokommunikationsutrustning är hyresmannen ansvarig för att nödvändiga tillstånd och licenser inskaffas från Post & Telestyrelsen och/eller länsstyrelsen.

§8. ÅTERLÄMNING

Vid återlämning skall utrustningen vara i samma skick som vid utlämnandet. Högtalare och kablar skall vara rengjorda från ev. tejprester, stearinfläckar och dryckesspill. Samtliga kablar skall vara ihoprullade. Om kunden är i dröjsmål med återlämnandet av utrustningen och det ej beror på DJPRO.se, och om inget annat är överenskommet, debiteras extra dygnshyra för varje påbörjat dygn med gällande taxa motsvarande det hyrespris som gäller vid hyran.

RESERVATION

Vi reserverar oss för eventuella prisuppdateringar vilka inte har blivit uppdaterade på vår websida i tid.
Variationer i kringutrustning kan förekomma såsom kablar, fästen, hållare, stativ m.m. Vi ser alltid till att hålla högsta kvalité för er säkerhet samt erforderlig kringutrustning för Er hyra.

Vid större hyror offererar vi gärna ett paketpris.

 

Så skyddar vi dina personuppgifter

Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett ett dataskyddsombud vars uppgift är att granska att vi följer dessa regler, riktlinjer och rutiner. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en kundrelation.

Vi skyddar din integritet

Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi på DJPRO.se värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet, som till exempel Dataskyddsförordningen, Dataskyddslagen och regler om banksekretess. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Så här behandlar DJPRO.se dina personuppgifter

DJPRO.se behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en kundrelation. Vid inledande av kundrelation och vid vissa betalningar kan vi komma att kontrollera personuppgifterna mot sanktionslistor som vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa för att säkerställa att kundrelationen kan inledas och betalning genomföras.

Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn och personnummer,  och adress. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen och gallras därefter enligt särskilda rutiner.

Vi kommer aldrig att använda de uppgifter vi har om dig för marknadsföring, samarbetspartners varor och/eller tjänster.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har till exempel rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag) och till dataportabilitet. Du kan även rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas, att behandlingen begränsas, att eventuella samtycken återkallas och att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

Rätt att begära registerutdrag

Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som DJPRO behandlar. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Kontakta oss så hjälper vi till med detta.

 

TOP });